Vanliga frågor


När grundades Dag Hammarskjölds Minnesfond?

Dag Hammarskjölds Minnesfond grundades 1962 till minne av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare. Sveriges riksdag tog intitiativet att etablera Fonden strax efter Hammarskjölds tragiska död, och FN:s Generalförsamlings resolution 1757 välkomnade Fondens grundande.

Varför starta en fond till Dag Hammarskjölds minne?

Dag Hammarskjöld tjänade som FN:s generalsekreterare med stor framgång och integritet under åren 1953 till hans död 1961, och han skapade en hög standard som efterkommande generalsekreterare fortfarande förväntas leva upp till. Hammarskjöld stod upp för FN-stadgan och förlorade sitt liv i sin strävan efter dialog och fred; han dog i en flygolycka under en tjänsteresa för att medla i 60-talets Kongokris. Han fick Nobels fredspris postumt för sina gärningar.

Några av de gärningar som utmärker sig mest från den tiden när han tjänstgjorde som en av världens högsta internationella tjänstemän inbegriper en omorganisation av FN för att effektivisera dess arbete, skapande av basen för FN:s fredsbevarande styrkor, samt att han lyckades att införa “preventive diplomacy” (förebyggande diplomati), i kriser från Mellanöstern till Kina.

När Hammarskjöld ställdes inför dessa internationella utmaningar så kombinerade han stor moralisk styrka med finkänslighet och han poängterade självständigheten i rollen som generalsekreterare. I och med detta så skapade han ett varaktigt arv både gällande rollen och ansvarsområdena för den internationelle tjänstemannen.

Vem styr Fonden?

Vi är en självständig stiftelse med en internationell styrelse som beslutar om fondens verksamhet i enlighet med våra stadgar. Stiftelsens stadgar, som antogs genom ett riksdagsbeslut den 2 mars 1962 enligt gamla regeringsformen, etablerar en oberoende stiftelse som agerar i enlighet med svensk lag.

Styrelsen består av nio medlemmar som bl.a. representerar följande institutioner: FN-sekretariatet, Uppsala universitet, svenska Utrikesdepartmentet, Svenska Universitets- och Högskoleförbundet samt Hammarskjöldfamiljen.

 

Vad gör Fonden?

I Dag Hammarskjölds anda arbetar vi med att försöka stärka policyfrågor inom områdena internationellt samarbete, utveckling och fredsbyggande genom dialog, möten och publikationer. Inom våra programområden genererar vi nya idéer och perspektiv för att stimulera diskussion och engagemang, och vi för samman en rad olika intressenter för att driva processerna framåt.

Som definierats i vår Strategiska Plan för 2015-17 delas vårt arbete in i fem områden:

  • Fredsbyggande (Building Peace)
  • Globala hot och internationell styrning (Global Disorders – Global Governance)
  • Agenda 2030
  • Förnyande av FN (UN Renewal)
  • Hammarskjölds arv

 

Vem jobbar Fonden med?

Vi samarbetar med en lång rad partners, t.ex. olika FN-organ, FN:s medlemsstater, regionala och internationella organisationer, akademiska institutioner och civilsamhället. Vi för dialog med samtliga FN:s medlemsstater där vi fokuserar på frågor som är relevanta för utvecklingsländer.

Vi har kontinuerligt arbetat med svenska regeringar sedan 1962, av vilka vi också fått en stor del av vårt verksamhetsstöd, oberoende av regeringars politiska sammansättning. Som en självständig organisation så tar vi inte instruktioner från någon annan, varken myndigheter eller andra organisationer.

Vårt arbete med att utveckla internationella politiska frågor innebär att vi ibland tar ställning (t ex att driva frågor om mänskliga rättigheter eller att bygga upp och behålla fred) och interagerar med politiska aktörer. Fonden har ingen koppling till något politiskt parti, någon rörelse eller någon regering i Sverige eller internationellt. Vårt engagemang bygger på att upprätthålla FN-stadgarna och gängse internationella normer.

Varför arbetar Fonden med FN?

I och med vårt namn och det arv vi förvaltar så har vi en unik möjlighet att ge riktat stöd åt Förenta Nationerna. Vi försöker påverka en reform av FN:s utvecklingssystem och försöka göra det bättre ändamålsenligt och vi jobbar medvetet med att påverka en förändring av organisationen, men att man ändå ska kunna bibehålla en central roll i det multilaterala systemet.

Vårt arbete genom åren har givit oss en position som en respekterad partner i många processer både inom och runt FN. Fonden har t.ex. haft en central roll i förberedelserna inför och i implementeringen av 2015 års översyn av FN:s fredsbyggande arkitektur, som samlat såväl medlemsstater som olika delar av FN kring en viktig och ofta splittrande fråga.

Vi arbetar med såväl tematiska (t.ex. Agenda 2030) som organisatoriska frågor med speciellt fokus på transparens och finansering av FN:s utvecklingssystem. Vi är övertygade om att globala problem kräver globala, multilaterala lösningar och vi strävar efter att bli en värdefull partner till FN-systemet i dess strävan att stärka denna roll.

Var kommer Fondens pengar ifrån?

När Fonden först bildades så samlades det in pengar som utgjorde Fondens egna medel, och idag används dessa fonderade medel som Fondens egen säkerhet.

Fonden har sedan dess etablerande också fått ekonomiskt stöd från den svenska regeringen. Idag bestäms våra medel av Utrikesdepartemenetet och är baserat på vår 3-åriga strategiska planering, vår verksamhetsberättelse samt ett samarbetsavtal.

För den nuvarande strategiska planeringen har regeringen beviljat medel om ca 15 miljoner kronor årligen, som kommer från biståndsbudgeten.

Ger Fonden stipendier?

I enlighet med våra stadgar så ger Fonden inte ut några stipiender, vi ger inte heller något finansiellt stöd på annat sätt.

Var finns Fonden?

Vårt huvudkontor, Dag Hammarskjöldcentret, finns i Uppsala, den ort där Dag Hammarskjöld tillbringade en stor del av sin barndom och som också blev platsen för hans sista vila. Fonden har också ett litet kontor i New York. Från dessa två ställen interagerar vi med diverse samarbetspartners inom FN-systemet såväl som med internationella organisationer, akademin, privata sektorn och civilsamhället.